Home Isolation

แนวทางปฏิบัติ Home Isolation เมื่อผู้ป่วยโควิดต้องแยกกักตัวที่บ้าน

Home Isolation คือ การดูแลตัวเองที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโควิด โดยต้องมีเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวแล้วในโรงพยาบาล อย่างน้อย 7-10 วัน และแพทย์วินิจฉัยว่าสามารถรักษาตัวที่บ้านได้

2. ผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว ซึ่งไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่หนัก ได้แก่

 • มีไข้ไม่สูง
 • ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
 • ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง มีผื่น
 • ถ่ายเหลว
 • ไม่มีอาการหายใจเร็ว ไม่หายใจลำบาก ปอดไม่อักเสบ
 • ระดับออกซิเจนไม่ต่ำกว่า 96%

ไอเทมที่ควรมี เมื่อต้อง Home Isolation

 • ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
 • หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
 • น้ำยาฟอกขาวสำหรับทำความสะอาด
 • ถุงสำหรับใส่ขยะติดเชื้อ

เมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องกักตัวที่บ้าน ควรปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เช่น รักษาระยะห่าง 2 เมตร สวมหน้ากากอนามัย แยกของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น เป็นต้น

Home Isolation

อาการแบบไหน ต้องรีบติดต่อแพทย์

 • ไข้สูงมากกว่า 38 °C
 • ไอมากขึ้น แน่นหน้าอก
 • ท้องเสีย อาเจียน กินอาหารไม่ได้
 • หายใจไม่สะดวก พูดเป็นประโยคยาว ๆ ไม่ได้
 • วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วได้ต่ำกว่า 96%
Scroll to Top