New Normal New Me

New Normal New Me

แม้สถานการณ์ COVID-19 ในเมืองไทยดูเหมือนจะดีขึ้น แต่ยิ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

โดยเฉพาะความประมาทที่คิดว่าเชื้อ COVID-19 หมดไปแล้ว ทั้งที่จริงแล้วเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงในการกลับมาแพร่ระบาดมากที่สุด

New Normal New Me

ฉะนั้น เราทุกคนจึงควรตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองสู่การใช้ชีวิตปกติวิถีใหม่แบบ New Normal = New “Me” ดังนี้

  1. พยายามอยู่บ้าน ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากต้องการติดต่อกับผู้อื่น ควรใช้โทรศัพท์หรือวีดีโอคอลแทนการออกนอกบ้าน
  2. ใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ พร้อมวางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน และพยายามจัดการธุระให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อลดเวลาสัมผัสกับผู้คนภายนอก
  3. ล้างมือบ่อย ๆ เมื่อออกนอกบ้าน แต่ถ้าเผลอจับสิ่งของสาธารณะ หรือจับหน้ากากตัวเองให้รีบล้างมือทันที และระวังอย่าเอามือสัมผัสใบหน้า ขยี้ตา หรือแคะจมูก
  4. เว้นระยะห่างทางสังคมให้ปลอดภัย ควรห่างจากคนอื่น 1-2 เมตรเสมอ เพื่อป้องกันการติดต่อผ่านละอองฝอย
  5. ใช้ขนส่งสาธารณะเฉพาะจำเป็น หลีกเลี่ยงช่วงเวลาแออัด เพราะทำให้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดผู้อื่นในระยะเสี่ยงได้
  6. หากต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์ ควรสวมหน้ากากอนามัยเสมอ และควรนั่งหันข้าง ไม่นั่งคร่อม เพื่อกันไม่ให้เราหายใจรดหลังคนขับ รวมทั้งคนขับต้องสวมหน้าอนามัยและสวมหมวกกันน็อกด้วย
  7. ใช้ระบบออนไลน์ในการทำธุรกรรมแทนการใช้เงินสด เพื่อลดการสัมผัสโดยตรงจากเครื่องทำธุรกรรมทางการเงิน (ATM)
  8. แยกภาชนะ ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ
  9. เมื่อกลับถึงบ้าน ล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้า และทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคเข้ามาติดเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุในบ้าน

ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท การ์ดอย่าตกกันนะคะ

Scroll to Top